Hà Nội: 93.005 doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hoá đơn điện tử

Tính đến ngày 20/5, toàn Cục Thuế đã có 93.005 doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 70%.

Nhằm thực hiện mục tiêu trong năm 2020, phấn đấu 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử, thời gian qua, cục Thuế Hà Nội đã triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt như: Thành lập tổ chỉ đạo và tổ triển khai; ban hành các công văn chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô về lợi ích của việc áp dụng hoá đơn điện tử và hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

hoadon

Đặc biệt, cục Thuế đã mở mới chuyên mục "hoá đơn điện tử" trên website để tập trung tuyên truyền các nội dung về chính sách thuế, các hoạt động của cục Thuế Hà Nội liên quan đến hoá đơn điện tử; triển khai tổ chức tập huấn số lượng lớn các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn…

Nhờ những biện pháp quyết liệt, tính đến ngày 20/5/2020, toàn Cục Thuế đã có 93.005 doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 70%.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo cục Thuế cũng đề nghị các nhà cung cấp thực hiện nâng cấp hệ thống ứng dụng để cơ quan Thuế có thể khai thác dữ liệu hoá đơn điện tử theo đúng các tiêu chí dữ liệu cơ quan thuế đã xây dựng cũng như các nghị định, thông tư quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế, sẵn sàng tiếp tục triển khai hoá đơn điện tử theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Hà Nội: 93.005 doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hoá đơn điện tử